Realiyeda System

Treaty for moral and appropriate use of the e-study web-based systems of The Hebrew Reali School, Haifa
 
רציונל
רשת היא אוסף של מוקדים וחיבורים המתאפיין במדדים של נגישות, חיבוריות וצפיפות, מחייב עזרים לבטיחות ומודעות למעבר בין ה"פרטי" ל"ציבורי" ולהסדרת המפגשים ב"צמתים". כל אלה מהווים התנהגות חברתית המחייבת כללים אשר יבטיחו התנהגות ראויה והולמת ויימנעו התנהגויות בלתי ראויות ופוגעות. רשת המידע בבית הספר היא "שטח ציבורי", ולכן יש לציבור הזכות לפקח ולהבטיח שההתנהגות בעת השימוש ברשת המידע נעשה על-פי המוסר והחוק. לכל חבר במערכת מוקנית הזכות להשתמש ברשת זו בדיוק באותה מידה שהוקנתה הזכות לנהיגה, ועליו לנהוג על-פי כללים אלה לטובת עצמו, חבריו, משפחתו, בית-ספרו והחברה בכלל.

בית-הספר הציב כמטרה את טיפוח שותפיו כבני אדם אוטונומיים בעלי יכולת שיפוט עצמאי. המשמעות היא הבחנה בין טוב לרע ונטילת האחריות המתחייבת למעשים בתחום המוסרי כפי שהוא מתגלם בתחומי טכנולוגיית המידע לטובת עצמו ולתועלת החברה והארגונים בהם יפעל במהלך חייו.
 
 
מטרות האמנה
הצהרה זו שנחתמת על-ידך מיועדת להשיג את המטרות הבאות:

נוסח האמנה
 
כללי
אעשה שימוש במערכות המתוקשבות שמעמיד לרשותי בית הספר למען השגת מטרות חינוכיות ולימודיות, מתוך שיקול דעת מוסרי ועל-פי החוק במדינת ישראל.
 
כניסה למערכות המתוקשבות
שמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני
התחשבות באחרים
הלימה למטרות
שפה בכלי התקשורת
שמירה על פרטיות
אחריות


התחייבות
אני מכיר בחשיבותם של כללי התנהגות אלה לשימוש הולם ומוסרי במערכות המתוקשבות אשר בית הספר מעמיד לרשותי ומסכים לקבל אותם על עצמי.

Help Center | Contact Us | Realiyeda System | School's website
© All rights recieved to The Hebrew Reali School in Haifa, Realiyeda System

Developed by Compuneer